CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”HOREA, CLOȘCA și CRIȘAN”

DECIZIA NR. 67/20.09.2018

cu privire la constituirea și la stabilirea atribuțiilor Consiliului de Administrație al Colegiului Național ” Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia

Având în vedere:
-art. 96 din Legea nr.1/2011 - Legea Educatiei Nationale , actualizată;
-Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu Ordinul MEN nr. 4619/22.09.2014;
-Rezultatul votului secret al Consiliului Profesoral din 03.09.2018 privind alegerea membrilor Consiliului de Administraţie;
-Dispozitia nr. 1969 /30.08.2018 privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de Administraţie al unităților de învățământ de pe raza municipiului Alba Iulia;
-Hotărârea nr. 311/28.08.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în Consiliul de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Alba Iulia;
-Hotărârea din 13.09.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Reprezentativ la Părinților din Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia în Consiliul de Administrație al liceului;
-Adresa nr. 1989/20.09.2018 a Consiliului Școlar Elevilor referitoare la desemnarea reprezentantului elevilor Consiliul de Administrație stabilit în urma votului liber al elevilor din Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia;

În temeiul:
-art. 97 al.(2) lit.a din Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;
- art.22 din Anexa la Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2016, aprobat cu OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 modificată cu OMEN nr. 3027/22.01.2018.

Directorul Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, reprezentat prin
prof. VALERIU CERBU, numit prin Decizia ISJ Alba nr. 3052/21.12.2016

DECIDE:

Art. 1. Se constituie, în anul școlar 2018-201, Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional ”Horea Cloşca şi Crişan”Alba Iulia

Art.2. Consiliul de Administrație îndeplinește atribuţiile specifice conform art. 15 din Metodologia –cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată cu Ordinul MEN nr. 4619/22.09.2014 particularizate prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia;

Art.3. Atribuțiile specifice ale membrilor Consiliului de Administrație se stabilesc după cum urmează:

Numele și prenumele Funcția Calitatea
CERBU VALERIU
Preşedinte CA
Director
SCHIAU SORIN
Membru CA
Director adjunct
BĂDĂU GEORGETA
Membru CA
Consilier educativ
MILEA ANNA
Membru CA
Profesor
SICOE PAMFIL
Membru CA
Profesor
ZISU MIHAELA
Membru CA
Profesor
RÂNGEȚ GEORGETA
Membru CA

Reprezentant al Primarului

SANDU CORNEL
Membru CA
Reprezentant al Consiliului Local
ANDRONESCU RODICA
Membru CA
Reprezentant al Consiliului Local
TUDORAȘCU RAUL SEBASTIAN
Membru CA
Reprezentant al Consiliului Local
BLAJ IULIAN
Membru CA

Reprezentant al părinților

BICA CLAUDIA
Membru CA

Reprezentant al părinților

MĂRGINEAN DARIUS NICOLAE (XII A, matematică-informatică
Membru CA

Reprezentant al elevilor

Art. 4. Se numește secretar al Consiliului de administrației doamna profesor Secară Alina
Art. 5. Secretarul Consiliului de administrație îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;
b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale
observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie;
c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la loc
vizibil;
d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al şedinţei,
anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e)răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.