Concurs ocupare functie secretara 1/2 norma

Concursul constă in următoarele etape succesive:


1.    depunerea dosarelor: în perioada 23.06.2022-07.07.2022, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 12:00;
2.    selecția dosarelor depuse : 07.07.2022, ora 13.00.
3.    afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse : 07.07.2022, ora 14:00
4.    depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse : 08.07.2022, între orele 09:00-11:00
5.    afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse : 08.07.2022, ora 14:00
6.    susținerea probei scrise – 15.07.2022, ora 09:00 (durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu poate depăși 3 ore);
7.    afișarea rezultatelor probei scrise : 15.07.2022, ora 15:00;
8.    depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 18.07.2022, între orele 09:00-11:00
9.    afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise – 18.07.2022, ora 14:00
10. susținerea interviului: 19.07.2022, ora 09:00
11. afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 19.07.2022, ora 14:00;
12. afișarea rezultatelor finale: 20.07.2022, ora 15:00

BIBLIOGRAFIE
1.    Legea 1/201 1- Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare
2.     Anexa la OMEC nr. 5447/31.08.2020, Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu completările și modificările ulterioare.
3.    HG. 286/2011 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
4.    HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar „Euro 200”
5.    Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
6.    Ordin 5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat, cu completările și modificările ulterioare.
7.    Ordin 3844/24.05.2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările si completările ulterioare;
8.    Legea 16/996 Legea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare
9.    OMECTS 5559/2015, privind regimul manualelor școlare in învățământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu completările și modificările ulterioare.
11. Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu completările și modificările ulterioare.
12. HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.


Principalele cerințe ale postului:
·       Studii: superioare
·       Vechime: nu se solicita

  Dosarul de concurs va conține:
·       cerere de înscriere la concurs
·       BI/ CI original și copie xerox
·       certificat de naștere original și copie xerox
·       certificat de căsătorie original și copie xerox (dacă este cazul)
·       acte de studii original și copie xerox
·       carnet de muncă original și copie xerox/ copie filă registru salariați
·       cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul. Declarația va fi înlocuită cu cazierul judiciar până la susținerea primei probe (selecția dosarelor).
·       certificat de integritate.
·       Curriculum Vitae
·       declarația candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să îndeplinească atribuțiile specifice, în situația în care va fi admis
·       adeverință medicală (de la medicul de familie) eliberata cu cel mult 6 luni anterior datei de concurs.
            Înscrierile se fac zilnic, între orele 900 – 1200 . Documentele se pot depune la secretariatul unității până la data de 7 iulie 2022 ora 1200. Informații la telefon 0258-835164.
            Concursul va avea loc în data de 15.07.2022 ora 900, la sediul unității, conform calendarului. Probele de concurs sunt proba scrisă si interviu.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:
Condiții generale
·       are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
·       cunoaște limba română, scris și vorbit;
·       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
·       are capacitate deplină de exercițiu;
·       are starea de sănătate corespunzătoare postului, atestată de adeverința medicală anexată la dosarul de înscriere;
·       îndeplinește condițiile de studii și de vechime potrivit cerințelor;
·       nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
·       spirit gospodăresc, inițiativă, responsabilitate
·       solide competente în domeniu
ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI
·       Implicarea în proiectarea activității școlii la nivelul compartimentului;
·       Realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;
·       Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare;
·       Folosirea tehnologiei informatice în proiectare;
·       Organizarea documentelor oficiale;
·       Asigurarea evidenței, ordonării și arhivării documentelor;
·       Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor;
·       Alcătuirea de proceduri operaționale;
·       Respectarea și asigurarea fluxului informațional al compartimentului;
·       Asigurarea interfeței pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcți și indirecți;
·       Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;
·       Participare la activități de formare profesională;
·       Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean;
·       Îndeplinirea unor atribuții dispuse de conducerea instituției pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ;
·       Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI și NTSM, ISU
Concursul pentru ocuparea postului de secretar se desfășoară potrivit prevederilor HG 286/ 2011 „Regulament – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”.

TEMATICA:

·      Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
·      Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
·      Duplicate ale actelor de studii;
·      Documente școlare;
·      Acordarea burselor școlare, Bani de liceu, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
·      Arhivarea și circuitul documentelor;